Aktualności

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

ECMA Annual Congress

 

Dodano: 30 Lipiec 2018
Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA

 Dnia 05.06.2018 r. w ?odzi o godzinie 13.00 odb?dzie si? Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA - Zwi?zek Pracodawców Ptzetwórców Kartonu i ich Dostawców.

Dodano: 25 Maj 2018
Jubileusz 25-lecia wsp????pracy firmy PC Print z firm? Leonhard Kurz
25 lat razem…
 
Wiod?cy dostawca materia??ów do uszlachetniania dla przemys??u poligraficznego obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia wspó??pracy z firm? Leonhard Kurz.
 

Historia firmy PC Print to historia sukcesu polskiej przedsi?biorczo??ci oraz techniki kreatywnego rozwi?zywania problemów w czasach kiedy rozwój poligrafii w du??ym stopniu by?? utrudniony przez ograniczony dost?p do najnowszych technologii.

 

Pocz?tkowo firma zatrudniaj?ca kilka osób z biegiem lat sta??a si? liderem na rynku w dziedzinie szeroko poj?tej technologii dekoracji foli?.

Od samego pocz?tku PC Print postawi?? na rozwój organiczny w oparciu o Managerów Produktów i In??ynierów Serwisu.

Filozofi? firmy sta??o si? wspieranie firm poprzez doradztwo, dobór odpowiedniej technologii, wybór narz?dzi i materia??ów w celu uzyskania niepowtarzalnego efektu dekoracji.

 

Obecnie dzi?ki bogatemu produktowemu portfolio PC Print oferuje wiele metod uszlachetniania produktów, jak równie?? koncepcji wzmocnienia wizerunku marki daj?c mo??liwo??? wyboru najciekawszej, a jednocze??nie najbardziej ekonomicznej.

 

25- lecie wspó??pracy jak ka??dy jubileusz jest czasem podsumowania dotychczasowych osi?gni?? i wyznaczania kolejnych celów. Ocena dotychczasowych przedsi?wzi?? jest dowodem na to, ??e firma PC Print osi?gn???a zamierzone cele. Stabilna pozycja na rynku to owoc konsekwentnie realizowanej strategii natomiast tytu?? lidera zobowi?zuje do sta??ego wprowadzania coraz to bardziej innowacyjnych rozwi?za?? w dekoracji, które dotrzymaj? kroku stale rosn?cym potrzebom klientów.

Okazj? do ??wi?towania sukcesów firmy b?d? organizowane przez ca??y 2018 rok ro??nego rodzaju wydarzenia, eventy, seminaria oraz konferencje.

Ju?? podczas kwietniowych targów Packaging Innovations 2018 firma jako wspó??organizator konferencji Label Innovations zaprezentuje najnowsze rozwi?zania skierowane na rynek etykiet i opakowa??.

B?dziemy równie?? obecni podczas konferencji
Packaging [R]evolution.
Ka??dego dnia targowego b?d? równie?? prowadzone przez ekspertów PC Print prezentacje oraz szkolenia.

Szczegó??y dotycz?ce wydarze?? zamieszczane b?d? na stronie internetowej www.pcprint.pl.

 
 
 
Dodano: 22 Marzec 2018
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

Dnia 08.02.2018 r. w Warszawie odb?dzie si? pierwsze w tym roku spotkanie Zarz?du ECMA Polska. Tematem spotkania b?dzie m.in omówienie planów Zwi?zku na rok 2018 r. oraz kontynuacja kampanii "KartoNOVE". 

Dodano: 29 Styczeń 2018
??yczenia ??wi?teczne

 

Dodano: 21 Grudzień 2017
Prezentacja kampanii "Kartonove - ekologiczne i stylowe" - agenda

 W pi?tek 13.10.2017 r. o godz. 14.00 w hotelu The Westin Warsaw odb?dzie si? prezentacja kampanii "Kartonowe- ekologiczne i stylowe". 

 

Dodano: 10 Październik 2017
Kampania "Kartonove"

ECMA POLSKA we wspó??pracy z Wydzia??em Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, firm? EXACTO oraz Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga zosta??a organizatorem kampanii „KartoNOVE”.Projekt ten ma na celu promowanie ??wiadomego wyboru ekologicznych opakowa??.

Wi?cej o kampanii na stronie www : http://kartonove.pl/

oraz profilu na Facebook’u : https://www.facebook.com/kartonove/

O dalszych dzia??aniach b?dziemy informowa? na bie???co.

Dodano: 27 Wrzesień 2017
Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA

 Dn. 09.06.2017 r. odb?dzie si? Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA - Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców.  Agenda dost?pna na stronie.

Dodano: 17 Maj 2017
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

 Najbi??sze spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA odb?dzie si? 19.04.2017 r. w Nowej Soli.

Dodano: 10 Kwiecień 2017
Zdrowych i Weso??ych ??wi?t Wielkanocnych

 

Dodano: 10 Kwiecień 2017

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION