Aktualności

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  ... z 5

Spotkanie Zarz?du Ecma Polska

Najbli??sze spotkanie Zarz?du Ecma Polska b?dzie mia??o miejsce 26 maja 2015 w Poznaniu podczas POLIGRAFII – Mi?dzynarodowych Targów Maszyn, Materia??ów i Us??ug Poligraficznych.

Dodano: 26 Kwiecień 2015
Rejestracja w KRS

17 czerwca 2014 roku ECMA Polska – Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców zosta?? zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S?dowym i wpisany do Rejestru Stowarzysze??, Innych Organizacji Spo??ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zak??adów Opieki Zdrowotnej.

Dodano: 26 Kwiecień 2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz??onk??w zwi?zku pracodawc??w ECMA Polska

W dniu 06 czerwca 2014 roku w Poznaniu odby??o si? Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz??onków zwi?zku pracodawców ECMA Polska – Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców.

Podczas Zgromadzenia podj?to uchwa??y o zmianie Statutu Zwi?zku oraz o przyj?ciu tekstu jednolitego Statutu.

Dodano: 14 Styczeń 2015

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  ... z 5

Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION