Grupy robocze

Prosimy, aby Cz??onkowie zainteresowani poszczególnymi zakresami funkcjonowania Grup, zg??aszali do nich swoich pracowników, którzy s? w danych obszarach ekspertami. S?dzimy, ??e Grupy powinny liczy? od 3 do 7 cz??onków dla efektywnej pracy.
Szczególnie pilne, w kontek??cie zmian w niemieckim prawodawstwie, jest rozpocz?cie Pracy Grupy zajmuj?cej si? Bezpiecze??stwem ??ywno??ci.
 
Zg??oszenia prosimy przekazywa? bezpo??rednio do Cz??onków Zarz?du, odpowiedzialnych za dane Grupy.
 
Bezpiecze??stwo ??ywno??ci
Jerzy Sarama
j.sarama@ecma.com.pl
Farmacja
Ma??e i ??rednie firmy
Jakub Bielecki
j.bielecki@ecma.com.pl
Dostawcy
Jacek Ku??mierczyk
j.kusmierczyk@ecma.com.pl
Standardy Bran??owe
Marek Roszak
m.roszak@ecma.com.pl
Jerzy Sarama
j.sarama@ecma.com.pl

 

Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132893
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION