Statut

 

STATUT
ECMA POLSKA – ZWI?ZEK PRACODAWCÓW PRZETWÓRCÓW KARTONU I ICH DOSTAWCÓW
uchwalony i przyj?ty na Zgromadzeniu Za??o??ycielskim w dniu 06 marca 2014 roku
 
[tekst jednolity wg stanu na dzie?? 06 czerwca 2014r.]
 
 
 
ROZDZIA? I
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 
§ 1
Zwi?zek – w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwany „Zwi?zkiem” – nosi nazw?: ECMA POLSKA – ZWI?ZEK PRACODAWCÓW PRZETWÓRCÓW KARTONU I ICH DOSTAWCÓW.
§ 2
Zwi?zek jest organizacj? pracodawców b?d?cych producentami opakowa?? z kartonów i tektur litych, przetwórcami kartonu, dostawcami komponentów, urz?dze?? i wyposa??enia dla powy??szych producentów lub przetwórców.

§ 3
 1. Siedzib? Zwi?zku i jego organów statutowych jest Warszawa.
 2. Terenem dzia??ania Zwi?zku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Zwi?zek mo??e dzia??a? na terenie innych pa??stw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Zwi?zek mo??e równie?? prowadzi? dzia??alno??? gospodarcz?. Dochód z dzia??alno??ci gospodarczej Zwi?zku s??u??y realizacji celów statutowych i nie mo??e by? przeznaczony do podzia??u mi?dzy jego cz??onków.

§ 4
 1. Zwi?zek jest zawi?zany na czas nieograniczony.
 2. Zwi?zek posiada osobowo??? prawn?, któr? uzyskuje z chwil? wpisania do Krajowego Rejestru S?dowego.
 3. Zwi?zek dzia??a na podstawie powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa, w szczególno??ci przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dziennik Ustaw z dnia 26 czerwca 1991r., nr 55, poz. 235 z pó??niejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.

§ 5
Zwi?zek mo??e nale??e? do innych krajowych i mi?dzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6
Dzia??alno??? Zwi?zku oparta jest przede wszystkim na pracy spo??ecznej cz??onków. Do prowadzenia swych spraw Zwi?zek mo??e zatrudnia? pracowników. Pracownikiem Zwi?zku mo??e by? równie?? osoba do niego nienale???ca. Zwi?zek mo??e równie?? zleca? wykonanie okre??lonych zada?? lub czynno??ci osobom trzecim.

§ 7
 1. Zwi?zek mo??e pos??ugiwa? si? swoim specyficznym znakiem graficznym (logo).
 2. Zwi?zek mo??e u??ywa? odznak, piecz?ci i innych symboli na zasadach okre??lonych w przepisach szczególnych.

ROZDZIA? II
[CELE I PRZEDMIOT DZIA?ANIA ZWI?ZKU]

§ 8
 1. Celem Zwi?zku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych cz??onków wobec zwi?zków zawodowych, organów w??adzy i administracji rz?dowej oraz organów samorz?du terytorialnego, jak równie?? prowadzenie dzia??alno??ci na rzecz wspó??pracy oraz wymiany informacji i pogl?dów mi?dzy przetwórcami kartonu oraz osobami zainteresowanymi t? tematyk?, a tak??e reprezentowanie cz??onków Zwi?zku i przedstawianie ich stanowiska na forum publicznym i bran??owym oraz przed innymi organizacjami.
 2. Zwi?zek realizuje swoje cele statutowe poprzez1:
  1. utrzymywanie kontaktów z organami administracji pa??stwowej i samorz?dowej,
  2. wyra??anie opinii i zajmowanie stanowiska w kwestiach odnosz?cych si? do zagadnie?? zwi?zanych z produkcj? oraz dystrybucj? opakowa?? kartonowych,
  3. dzia??alno??? edukacyjn? dotycz?c? pog???biania ??wiadomo??ci spo??ecznej na tematy zwi?zane z produkcj? kartonu, papieru oraz podobnych materia??ów,
  4. dba??o??? o bezpiecze??stwo obrotu oraz podejmowanie dzia??a?? i inicjatyw na rzecz takiego bezpiecze??stwa,
  5. przeciwdzia??anie nieuczciwej konkurencji oraz podejmowanie dzia??a?? i inicjatyw w tym zakresie,
  6. wspieranie cz??onków Zwi?zku w prowadzeniu rokowa?? zbiorowych, zawieraniu uk??adów zbiorowych pracy i innych porozumie?? z pracownikami,
  7. prowadzenie na rzecz cz??onków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
  8. prowadzenie dzia??alno??ci szkoleniowej dla cz??onków Zwi?zku,
  9. kszta??towanie jednolitego stanowiska cz??onków Zwi?zku w sprawach zwi?zanych z prowadzon? przez nich dzia??alno??ci? gospodarcz?,
  10. wspó??prac? z publicznymi s??u??bami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,
  11. wspó??prac? ze szko??ami wy??szymi, szko??ami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kszta??cenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
  12. wspieranie, inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych;
  13. certyfikowanie towarów, osób i us??ug.

 
ROZDZIA? III
[CZ?ONKOWIE ZWI?ZKU – ICH PRAWA I OBOWI?ZKI]

§ 9
 1. Cz??onkowie Zwi?zku dziel? si? na:
  1. cz??onków zwyczajnych,
  2. cz??onków honorowych.
 2. Cz??onkiem zwyczajnym Zwi?zku mo??e by? przedsi?biorca, b?d?cy pracodawc? w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w § 2.
 3. Cz??onkiem zwyczajnym Zwi?zku mo??e by? przedsi?biorca, o którym mowa w ust?pie 2, i który:
  1. w przypadku osób fizycznych – posiada pe??n? zdolno??? do czynno??ci prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych,
  1. z??o??y pisemn? deklaracj? zawieraj?c? o??wiadczenie o przyst?pieniu do Zwi?zku i zobowi?zanie do op??acania sk??adek,
  2. przedstawi pozytywn? opini? dwóch cz??onków Zwi?zku (wymóg ten nie dotyczy cz??onków za??o??ycieli).
 1. Cudzoziemcy, niezale??nie od miejsca swego zamieszkania, mog? by? cz??onkami Zwi?zku zgodnie z przepisami prawa obowi?zuj?cymi obywateli i przedsi?biorców polskich.
 2. Nabycie i utrata cz??onkostwa nast?puje w drodze uchwa??y przyj?tej zwyk??? wi?kszo??ci? g??osów przez Zarz?d Zwi?zku.
 3. Cz??onkostwo honorowe mo??e by? przyznane osobie fizycznej lub prawnej w dowód uznania za dzia??alno??? na rzecz realizacji celów statutowych Zwi?zku.
 4. Tytu?? cz??onka honorowego Zwi?zku nadawany jest w formie uchwa??y przez Walne Zgromadzenie Cz??onków Zwi?zku, na wniosek Zarz?du lub grupy co najmniej 3 cz??onków.
 5. Cz??onek Zwi?zku mo??e sk??ada? o??wiadczenia oraz by? reprezentowany w pracach i obradach organów Zwi?zku przez swego pe??nomocnika. Pe??nomocnictwo powinno by? udzielone na pi??mie pod rygorem niewa??no??ci.

§ 10
 1. Cz??onkowie Zwi?zku zobowi?zani s?:
  1. propagowa? cele Zwi?zku i aktywnie uczestniczy? w ich realizacji;
  2. przestrzega? postanowie?? Statutu i uchwa?? w??adz Zwi?zku;
  3. op??aca? terminowo sk??adki cz??onkowskie;
  4. bra? udzia?? w Walnym Zgromadzeniu Cz??onków Zwi?zku.
 2. Cz??onkowie zwyczajni maj? prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do w??adz Zwi?zku;
  2. korzystania z dorobku, maj?tku i wszelkich form dzia??alno??ci Zwi?zku w ramach realizacji jego celów statutowych;
  3. sk??adania Zarz?dowi Zwi?zku wniosków dotycz?cych dzia??alno??ci Zwi?zku;
  4. brania udzia??u w organizowanych przez Zwi?zek przedsi?wzi?ciach i imprezach.
 3. Cz??onkowie honorowi s? zwolnieni ze sk??adek cz??onkowskich.


§ 11
 1. Ustanie cz??onkostwa nast?puje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji z??o??onej Zarz?dowi;
  2. wykluczenia przez Zarz?d w przypadku:
   1. ??amania postanowie?? statutu i nieprzestrzegania uchwa?? w??adz Zwi?zku lub
   2. notorycznego braku zaanga??owania w prace Zwi?zku lub
   3. nieop??acania sk??adek cz??onkowskich przez okres d??u??szy ni?? 6 (sze???) miesi?cy lub
   4. z??o??enia umotywowanego pisemnego wniosku przez co najmniej trzech cz??onków Zwi?zku;
  3. ??mierci cz??onka b?d?cego osob? fizyczn?,
  4. utraty przez cz??onka b?d?cego osob? fizyczn? pe??nej zdolno??ci do czynno??ci prawnych albo utraty przez niego praw publicznych,
  5. likwidacji lub utraty osobowo??ci prawnej przez cz??onka b?d?cego osob? prawn?.
 2. O wykluczeniu cz??onka ze Zwi?zku decyduje Zarz?d w formie uchwa??y. Przed podj?ciem uchwa??y Zarz?d umo??liwia cz??onkowi z??o??enie wyja??nie?? na pi??mie lub osobi??cie na posiedzeniu Zarz?du. O tre??ci uchwa??y Zarz?d powiada niezw??ocznie pisemnie zainteresowanego przesy??aj?c mu odpis uchwa??y.
 3. Ustanie cz??onkostwa z przyczyn okre??lonych w ust?pie 1 punkt a) oraz c)-e) stwierdza Zarz?d w formie uchwa??y; przepis ust?pu 2 stosuje si? odpowiednio.
 4. Od uchwa?? Zarz?du okre??lonych w ust?pach 1 lit. b), 2 i 3 zainteresowanemu przys??uguje odwo??anie do Walnego Zgromadzenia Cz??onków w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dor?czenia odpisu uchwa??y Zarz?du. Uchwa??a Walnego Zgromadzenia jest podejmowana na najbli??szym Walnym Zgromadzeniu i jest ostateczna.
 5. Przepis ust?pu 4 stosuje si? odpowiednio do odwo??ania od uchwa??y Zarz?du w przedmiocie przyj?cia osoby w poczet cz??onków Zwi?zku.
 
ROZDZIA? IV
[W?ADZE ZWI?ZKU]

§ 12
 1. W??adzami Zwi?zku s?:
  1. Walne Zgromadzenie Cz??onków;
  2. Zarz?d;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Nie mo??na by? jednocze??nie cz??onkiem Zarz?du i Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja wszystkich w??adz wybieralnych Zwi?zku trwa trzy lata.
 4. Wyboru Zarz?du Zwi?zku i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Cz??onków, bezwzgl?dn? wi?kszo??ci? g??osów, spo??ród osób zg??oszonych przez zwyczajnych cz??onków Zwi?zku, w g??osowaniu tajnym, chyba ??e Walne Zgromadzenie zarz?dzi g??osowanie jawne.

§ 13
Uchwa??y wszystkich w??adz Zwi?zku zapadaj? zwyk??? wi?kszo??ci? g??osów przy obecno??ci co najmniej po??owy cz??onków uprawnionych do g??osowania, o ile postanowienia statutu nie przewiduj? inaczej.

§ 14
 1. Najwy??sz? w??adz? Zwi?zku jest Walne Zgromadzenie Cz??onków.
 2. Walne Zgromadzenie Cz??onków mo??e by? zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Cz??onków zwo??ywane jest poprzez przes??anie informacji o zwo??aniu wraz z porz?dkiem obrad wszystkim Cz??onkom Zwi?zku za po??rednictwem wiadomo??ci e-mail w formie pliku PDF oraz poprzez publikacj? informacji o zwo??aniu wraz z porz?dkiem obrad na stronie internetowej Zwi?zku (je??eli Zwi?zek posiada w??asn? stron? internetow?) oraz poprzez wywieszenie informacji o zwo??aniu wraz z porz?dkiem obrad w siedzibie Zwi?zku, na co najmniej 14 dni przez dniem Walnego Zgromadzenia Cz??onków wraz ze wskazaniem miejsca odbycia Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie Cz??onków zwyczajne jest zwo??ywane raz na rok przez Zarz?d Zwi?zku.
 4. Walne Zgromadzenie Cz??onków nadzwyczajne mo??e si? odby? w ka??dym czasie. Jest zwo??ywane przez Zarz?d z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby cz??onków zwyczajnych Zwi?zku.
 5. Uchwa??y Walnego Zgromadzenia Cz??onków Zwi?zku zapadaj? bezwzgl?dn? wi?kszo??ci? g??osów w obecno??ci przynajmniej po??owy ogólnej liczby cz??onków. G??osowanie jest jawne. Ka??dy Cz??onek Zwi?zku uprawniony do g??osowania dysponuje jednym g??osem na Walnym Zebraniu.
 6. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 6 powy??ej w czasie obrad Walnego Zgromadzenia zwo??anego zgodnie z ust. 3 powy??ej, obrady Walnego Zgromadzenia s? zamykane. Po up??ywie 15 minut od zamkni?cia obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie mo??e odby? si? ponownie (w drugim terminie). Na tak zwo??anym Zebraniu uchwa??y podejmowane s? bezwzgl?dn? wi?kszo??ci? g??osów, bez wzgl?du na liczb? obecnych Cz??onków.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale???:
  1. okre??lenie g??ównych kierunków dzia??ania i rozwoju Zwi?zku,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór cz??onków Zarz?du, Prezesa Zarz?du oraz cz??onków Komisji Rewizyjnej, z zastrze??eniem, ??e Prezesem Zarz?du mo??e by? jedynie osoba wybrana spo??ród osób zg??oszonych lub wywodz?cych si? z grupy cz??onków b?d?cych przetwórcami;
  4. udzielanie cz??onkom i Prezesowi Zarz?du absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda?? z dzia??alno??ci Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,
  6. udzielanie absolutorium cz??onkom Komisji Rewizyjnej,
  7. uchwalanie bud??etu,
  8. uchwalanie wysoko??ci sk??adek cz??onkowskich oraz wszystkich innych ??wiadcze?? na rzecz Zwi?zku,
  9. podejmowanie uchwa?? w sprawie przyj?cia cz??onka honorowego,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zg??oszonych przez cz??onków Zwi?zku lub jego w??adze,
  11. rozpatrywanie odwo??a?? od uchwa?? Zarz?du,
  12. podejmowanie uchwa??y o rozwi?zaniu Zwi?zku i przeznaczeniu jego maj?tku,
  13. podejmowanie uchwa?? w ka??dej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrze??onych do kompetencji innych w??adz Zwi?zku.

§ 15
 1. Zarz?d jest powo??any do kierowania ca??? dzia??alno??ci? Zwi?zku, reprezentuje Zwi?zek na zewn?trz.
 2. Zarz?d sk??ada si? z 3 do 5 osób i jego sk??ad powinien odzwierciedla? udzia?? w Zwi?zku cz??onków b?d?cych przetwórcami z udzia??em kapita??u polskiego, przetwórcami z udzia??em kapita??u zagranicznego oraz b?d?cych dostawcami, z zastrze??eniem, ??e maksymalnie jeden cz??onek Zarz?du mo??e by? wybrany spo??ród osób zg??oszonych lub wywodz?cych si? z grupy cz??onków b?d?cych dostawcami.
 3. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej jednak ni?? raz na kwarta??. Posiedzenia Zarz?du zwo??uje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarz?du nale???:
  1. realizacja celów Zwi?zku,
  2. wykonywanie uchwa?? Walnego Zgromadzenia Cz??onków,
  3. sporz?dzanie planów pracy i bud??etu,
  4. sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem Zwi?zku,
  5. podejmowanie uchwa?? o nabywaniu, zbywaniu lub obci???aniu maj?tku Zwi?zku,
  6. reprezentowanie Zwi?zku na zewn?trz,
  7. zwo??ywanie Walnego Zgromadzenia Cz??onków,
  8. przyjmowanie i wykluczanie cz??onków zwyczajnych.
 5. Do zawierania umów, udzielania pe??nomocnictwa i sk??adania innych o??wiadcze?? woli w imieniu Zwi?zku, w tym do zaci?gania zobowi?za?? maj?tkowych w imieniu Zwi?zku, wymagane jest dzia??anie dwóch cz??onków Zarz?du Zwi?zku ???cznie.
 6. W sprawach przekraczaj?cych zwyk??y zarz?d, wymagana jest uchwa??a Zarz?du Zwi?zku. Uchwa??y Zarz?du zapadaj? zwyk??? wi?kszo??ci? g??osów obecnych cz??onków Zarz?du. W przypadku równo??ci g??osów, g??os Prezesa Zarz?du jest przewa??aj?cy.
 7. Prezes i cz??onek Zarz?du mog? by? odwo??ani przez Walne Zgromadzenie Cz??onków w ka??dym czasie.
 8. Mandat cz??onka Zarz?du Zwi?zku wygasa w przypadku, gdy cz??onek Zarz?du Zwi?zku zostanie odwo??any z zarz?du lub funkcji prokurenta lub pe??nomocnika osoby prawnej b?d?cej cz??onkiem Zwi?zku.

§ 16
 1. Komisja Rewizyjna sk??ada si? z 2 do 4 osób, w tym z przewodnicz?cego oraz cz??onków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale??y:
  1. kontrolowanie dzia??alno??ci Zarz?du,
  2. sk??adanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Cz??onków,
  3. prawo wyst?pienia z wnioskiem o zwo??anie Walnego Zgromadzenia Cz??onków lub posiedzenia Zarz?du,
  4. sk??adanie opinii i wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium cz??onkom w??adz Zwi?zku,
  5. sk??adanie sprawozda?? ze swojej dzia??alno??ci na Walnym Zgromadzeniu Cz??onków.

§ 17
W razie gdy sk??ad w??adz Zwi?zku ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji poni??ej liczby minimalnej okre??lonej w Statucie, pozostali cz??onkowie organu s? zobowi?zani niezw??ocznie zwo??a? Walne Zgromadzenie dla dokonania wyboru uzupe??niaj?cego.
 
 
ROZDZIA? V
[MAJ?TEK I FUNDUSZE]

§ 18
 1. Maj?tek Zwi?zku pochodzi2:
  1. ze sk??adek cz??onkowskich,
  2. z darowizn, spadków, zapisów,
  3. z dochodów z maj?tku w??asnego.
 2. Wszelkie ??rodki pieni???ne mog? by? przechowywane wy???cznie na koncie Zwi?zku lub w kasie Zwi?zku.
 3. Zwi?zek prowadzi gospodark? finansow? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci???ania maj?tku Zwi?zku podejmuje Zarz?d.
 
 
 
ROZDZIA? VI
[POSTANOWIENIA KO??COWE]

§ 19
 1. Uchwa??? w sprawie zmiany statutu oraz uchwa??? o rozwi?zaniu Zwi?zku podejmuje Walne Zgromadzenie Cz??onków kwalifikowan? wi?kszo??ci? 2/3 g??osów przy obecno??ci co najmniej po??owy uprawnionych do g??osowania.
 2. Podejmuj?c uchwa??? o rozwi?zaniu Zwi?zku Walne Zgromadzenie Cz??onków okre??la sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie maj?tku Zwi?zku.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj? powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa we w??a??ciwym i odpowiednim zakresie.

Dnia 06 czerwca 2014 roku.

Przewodnicz?cy
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cz??onków: Protokolant


 

 

 

 

Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION