Statut

STATUT
ECMA POLSKA – ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZETWÓRCÓW KARTONU I ICH DOSTAWCÓW
uchwalony i przyjęty na Zgromadzeniu Założycielskim w dniu 06 marca 2014 roku
 
[tekst jednolity wg stanu na dzień 06 czerwca 2014r.]
 
 
 
ROZDZIAŁ I
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 
§ 1
Związek – w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwany „Związkiem” – nosi nazwę: ECMA POLSKA – ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZETWÓRCÓW KARTONU I ICH DOSTAWCÓW.
§ 2
Związek jest organizacją pracodawców będących producentami opakowań z kartonów i tektur litych, przetwórcami kartonu, dostawcami komponentów, urządzeń i wyposażenia dla powyższych producentów lub przetwórców.
 
§ 3
 1. Siedzibą Związku i jego organów statutowych jest Warszawa.
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Związek może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Związek może również prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 
§ 4
 1. Związek jest zawiązany na czas nieograniczony.
 2. Związek posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Związek działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dziennik Ustaw z dnia 26 czerwca 1991r., nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.
 
§ 5
Związek może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 
§ 6
Działalność Związku oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników. Pracownikiem Związku może być również osoba do niego nienależąca. Związek może również zlecać wykonanie określonych zadań lub czynności osobom trzecim.
 
§ 7
 1. Związek może posługiwać się swoim specyficznym znakiem graficznym (logo).
 2. Związek może używać odznak, pieczęci i innych symboli na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 
ROZDZIAŁ II
[CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZWIĄZKU]
 
§ 8
 1. Celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, jak również prowadzenie działalności na rzecz współpracy oraz wymiany informacji i poglądów między przetwórcami kartonu oraz osobami zainteresowanymi tą tematyką, a także reprezentowanie członków Związku i przedstawianie ich stanowiska na forum publicznym i branżowym oraz przed innymi organizacjami.
 2. Związek realizuje swoje cele statutowe poprzez1:
  1. utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej,
  2. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w kwestiach odnoszących się do zagadnień związanych z produkcją oraz dystrybucją opakowań kartonowych,
  3. działalność edukacyjną dotyczącą pogłębiania świadomości społecznej na tematy związane z produkcją kartonu, papieru oraz podobnych materiałów,
  4. dbałość o bezpieczeństwo obrotu oraz podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz takiego bezpieczeństwa,
  5. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz podejmowanie działań i inicjatyw w tym zakresie,
  6. wspieranie członków Związku w prowadzeniu rokowań zbiorowych, zawieraniu układów zbiorowych pracy i innych porozumień z pracownikami,
  7. prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
  8. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
  9. kształtowanie jednolitego stanowiska członków Związku w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
  10. współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,
  11. współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
  12. wspieranie, inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych;
  13. certyfikowanie towarów, osób i usług.
 
 
ROZDZIAŁ III
[CZŁONKOWIE ZWIĄZKU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI]
 
§ 9
 1. Członkowie Związku dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Związku może być przedsiębiorca, będący pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w § 2.
 3. Członkiem zwyczajnym Związku może być przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie 2, i który:
  1. w przypadku osób fizycznych – posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych,
  1. złoży pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Związku i zobowiązanie do opłacania składek,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Związku (wymóg ten nie dotyczy członków założycieli).
 1. Cudzoziemcy, niezależnie od miejsca swego zamieszkania, mogą być członkami Związku zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi obywateli i przedsiębiorców polskich.
 2. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Związku.
 3. Członkostwo honorowe może być przyznane osobie fizycznej lub prawnej w dowód uznania za działalność na rzecz realizacji celów statutowych Związku.
 4. Tytuł członka honorowego Związku nadawany jest w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Związku, na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 3 członków.
 5. Członek Związku może składać oświadczenia oraz być reprezentowany w pracach i obradach organów Związku przez swego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 
§ 10
 1. Członkowie Związku zobowiązani są:
  1. propagować cele Związku i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
  2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku;
  3. opłacać terminowo składki członkowskie;
  4. brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Związku.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Związku;
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Związku w ramach realizacji jego celów statutowych;
  3. składania Zarządowi Związku wniosków dotyczących działalności Związku;
  4. brania udziału w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach i imprezach.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
 
§ 11
 1. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
  2. wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
   1. łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku lub
   2. notorycznego braku zaangażowania w prace Związku lub
   3. nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy lub
   4. złożenia umotywowanego pisemnego wniosku przez co najmniej trzech członków Związku;
  3. śmierci członka będącego osobą fizyczną,
  4. utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty przez niego praw publicznych,
  5. likwidacji lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
 2. O wykluczeniu członka ze Związku decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd powiada niezwłocznie pisemnie zainteresowanego przesyłając mu odpis uchwały.
 3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 punkt a) oraz c)-e) stwierdza Zarząd w formie uchwały; przepis ustępu 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Od uchwał Zarządu określonych w ustępach 1 lit. b), 2 i 3 zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia odpisu uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest podejmowana na najbliższym Walnym Zgromadzeniu i jest ostateczna.
 5. Przepis ustępu 4 stosuje się odpowiednio do odwołania od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia osoby w poczet członków Związku.
 
ROZDZIAŁ IV
[WŁADZE ZWIĄZKU]
 
§ 12
 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Związku trwa trzy lata.
 4. Wyboru Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością głosów, spośród osób zgłoszonych przez zwyczajnych członków Związku, w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie zarządzi głosowanie jawne.
 
§ 13
Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie przewidują inaczej.
 
§ 14
 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest poprzez przesłanie informacji o zwołaniu wraz z porządkiem obrad wszystkim Członkom Związku za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie pliku PDF oraz poprzez publikację informacji o zwołaniu wraz z porządkiem obrad na stronie internetowej Związku (jeżeli Związek posiada własną stronę internetową) oraz poprzez wywieszenie informacji o zwołaniu wraz z porządkiem obrad w siedzibie Związku, na co najmniej 14 dni przez dniem Walnego Zgromadzenia Członków wraz ze wskazaniem miejsca odbycia Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Związku.
 4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Związku zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Każdy Członek Związku uprawniony do głosowania dysponuje jednym głosem na Walnym Zebraniu.
 6. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 6 powyżej w czasie obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z ust. 3 powyżej, obrady Walnego Zgromadzenia są zamykane. Po upływie 15 minut od zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może odbyć się ponownie (w drugim terminie). Na tak zwołanym Zebraniu uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych Członków.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór członków Zarządu, Prezesa Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem, że Prezesem Zarządu może być jedynie osoba wybrana spośród osób zgłoszonych lub wywodzących się z grupy członków będących przetwórcami;
  4. udzielanie członkom i Prezesowi Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,
  7. uchwalanie budżetu,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Związku,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
 
§ 15
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Związku, reprezentuje Związek na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób i jego skład powinien odzwierciedlać udział w Związku członków będących przetwórcami z udziałem kapitału polskiego, przetwórcami z udziałem kapitału zagranicznego oraz będących dostawcami, z zastrzeżeniem, że maksymalnie jeden członek Zarządu może być wybrany spośród osób zgłoszonych lub wywodzących się z grupy członków będących dostawcami.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Związku,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku,
  6. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku, wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu Związku łącznie.
 6. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, wymagana jest uchwała Zarządu Związku. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu jest przeważający.
 7. Prezes i członek Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Członków w każdym czasie.
 8. Mandat członka Zarządu Związku wygasa w przypadku, gdy członek Zarządu Związku zostanie odwołany z zarządu lub funkcji prokurenta lub pełnomocnika osoby prawnej będącej członkiem Związku.
 
§ 16
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób, w tym z przewodniczącego oraz członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków lub posiedzenia Zarządu,
  4. składanie opinii i wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz Związku,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 
§ 17
W razie gdy skład władz Związku ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji poniżej liczby minimalnej określonej w Statucie, pozostali członkowie organu są zobowiązani niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie dla dokonania wyboru uzupełniającego.
 
 
ROZDZIAŁ V
[MAJĄTEK I FUNDUSZE]
 
§ 18
 1. Majątek Związku pochodzi2:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, spadków, zapisów,
  3. z dochodów z majątku własnego.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Związku lub w kasie Związku.
 3. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje Zarząd.
 
 
 
ROZDZIAŁ VI
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 
§ 19
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.
 
§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa we właściwym i odpowiednim zakresie.

Dnia 06 czerwca 2014 roku.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków: Protokolant

 

Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 155978
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION