Cele i podmiot dzia??ania

1.   Celem Zwi?zku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych cz??onków wobec zwi?zków zawodowych, organów w??adzy i administracji rz?dowej oraz organów samorz?du terytorialnego, jak równie?? prowadzenie dzia??alno??ci na rzecz wspó??pracy oraz wymiany informacji i pogl?dów mi?dzy przetwórcami kartonu oraz osobami zainteresowanymi t? tematyk?, a tak??e reprezentowanie cz??onków Zwi?zku i przedstawianie ich stanowiska na forum publicznym i bran??owym oraz przed innymi organizacjami.

2.    Zwi?zek realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 1. utrzymywanie kontaktów z organami administracji pa??stwowej i samorz?dowej,
 2. wyra??anie opinii i zajmowanie stanowiska w kwestiach odnosz?cych si? do zagadnie?? zwi?zanych z produkcj? oraz dystrybucj? opakowa?? kartonowych,
 3. dzia??alno??? edukacyjn? dotycz?c? pog???biania ??wiadomo??ci spo??ecznej na tematy zwi?zane z produkcj? kartonu, papieru oraz podobnych materia??ów,
 4. dba??o??? o bezpiecze??stwo obrotu oraz podejmowanie dzia??a?? i inicjatyw na rzecz takiego bezpiecze??stwa,
 5. przeciwdzia??anie nieuczciwej konkurencji oraz podejmowanie dzia??a?? i inicjatyw w tym zakresie,
 6. wspieranie cz??onków Zwi?zku w prowadzeniu rokowa?? zbiorowych, zawieraniu uk??adów zbiorowych pracy i innych porozumie?? z pracownikami,
 7. prowadzenie na rzecz cz??onków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
 8. prowadzenie dzia??alno??ci szkoleniowej dla cz??onków Zwi?zku,
 9. kszta??towanie jednolitego stanowiska cz??onków Zwi?zku w sprawach zwi?zanych z prowadzon? przez nich dzia??alno??ci? gospodarcz?,
 10. wspó??prac? z publicznymi s??u??bami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,
 11. wspó??prac? ze szko??ami wy??szymi, szko??ami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kszta??cenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
 12. wspieranie, inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych;
 13. certyfikowanie towarów, osób i us??ug.
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION