Projekt " Czas dla Polski"

Projekt "Czas dla Polski" to projekt wspólnie organizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, ECMA Polska i Instytut Gutenberga, maj?cy na celu promocj? polskiej poligrafii...

„Czas dla Polski” – promocja polskiej poligrafii    

 

Projekt „Czas dla Polski” to zbiór wydarze?? podczas Targów DRUPA 2016 i w Polsce, których wspólnym mianownikiem jest zwrócenie uwagi zagranicznych klientów i inwestorów na potencja?? polskich drukar??. Wa??nym celem jest równie?? konsolidacja firm poligraficznych wokó?? wspólnych dzia??a?? proeksportowych (wspólne stoiska na targach, misje gospodarcze itp.).   

 

Konferencja „Aktywni w Europie” na Targach DRUPA 2016

G??ównym elementem projektu jest organizowana przez PBKG du??a konferencja (oko??o 300 osób) na Targach DRUPA 2016, 2 czerwca w Dusseldorfie. Na Konferencji zostanie zaprezentowany raport "Rynek poligraficzny i opakowa?? z nadrukiem w Polsce". Raport przygotowywany wspólnie przez PBKG i KPMG od lat jest jedynym tak szerokim kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy s? zainteresowani naszym przemys??em poligraficznym.

 

 

Forum Gospodarcze „Czas dla Polski”

Równie wa??nym  elementem Projektu spotkanie gospodarcze zaplanowane w siedzibie Izby Rzemie??lniczej miasta Dusseldorf. Izba Rzemie??lnicza to prawie 58.000 przedsi?biorstw. Wspólne spotkanie polskich i niemieckich przedsi?biorców b?dzie mia??o ogromne znaczenie dla intensyfikacji dzia??a?? proeksportowych. Obok oficjalnego charakteru takie spotkanie b?dzie mie? równie?? swój bardzo praktyczny biznesowy wymiar.

 

 

Konferencje „Skuteczny eksport - instrumenty wsparcia na wyci?gni?cie r?ki

Merytorycznym uzupe??nieniem wydarze?? w Dusseldorfie b?d? dwie konferencje krajowe w Warszawie (19. kwietnia) w siedzibie PAIiIZ i Krakowie (20.kwietnia) w Hotelu Sheraton. Celem Konferencji jest przedstawienie dost?pnych w agendach rz?dowych instrumentów finansowych i rozwi?za?? organizacyjnych wspieraj?cych dzia??ania eksportowe i inwestycyjne polskich przedsi?biorstw.

Organizatorzy zadbali, aby wiedz? podzielili si? najlepsi eksperci, którzy na co dzie?? tworz? polityk? gospodarcz? pa??stwa w tym zakresie.  Dzi?ki Konferencji uzyskaj? Pa??stwo w jednym miejscu bogat? wiedz? o ró??nych formach wsparcia Waszego biznesu – od dofinansowania wyjazdu na targi zagraniczne po pomys??y na skuteczne skorzystanie z funduszy europejskich.

 

 

Organizatorzy Projektu

Projekt jest przygotowywany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, ECMA Polska i Instytut Gutenberga.

 

Partnerzy instytucjonalni

Bractwo chce po??o??y? szczególny nacisk na obecno??? instytucji rz?dowych, które nadadz? w??a??ciw? opraw? Projektowi. Prowadzone s? zaawansowane rozmowy nad patronatem Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt uzyska?? wsparcie Polskiej Izby Druku i Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego. Prowadzone s? rozmowy nad w???czeniem kolejnych partnerów. Ze strony niemieckiej partnerskie instytucje to Izba Rzemie??lnicza miasta Dusseldorf i Izba Przemys??owo – Handlowa Nadrenii Westfalii.

 

Partnerzy biznesowi

Partnerami biznesowymi s? w tej chwili firmy Henkel Polska, Heidelberg Polska i Grafikus – Systemy Graficzne.

 

Szczegó??owe informacje na temat poszczególnych wydarze?? mo??na znale??? na stronach Instytutu Gutenberga i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

 

 

Zapraszamy firmy do partnerstwa. 

W razie pyta?? prosimy o kontakt:

d.wolkow@ecma.com.pl


<<< Wróć
Dodano: 08 Kwiecień 2016
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION