Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA

 Dn. 09.06.2017 r. odb?dzie si? Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA - Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców.  Agenda dost?pna na stronie.

PORZ?DEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZ?ONKÓW
ECMA POLSKA – ZWI?ZEK PRACODAWCÓW PRZETWÓRCÓW KARTONU I ICH DOSTAWCÓW
W DNIU 09.06.2017 r.

1. Wybór przewodnicz?cego i protokolanta Zgromadzenia.
2. Powo??anie komisji skrutacyjnej.
3. Podj?cie uchwa??y w sprawie przyj?cia sprawozdania finansowego z dzia??alno??ci Zwi?zku za 2016 r., sk??adaj?cego si? z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej.
4. Z??o??enie sprawozdania z dzia??alno??ci Zarz?du Zwi?zku.
5. Podj?cie uchwa??y w sprawie udzielenia absolutorium cz??onkom Zarz?du Zwi?zku z ich dzia??alno??ci za 2016 r.
6. Z??o??enie sprawozdania z dzia??alno??ci Komisji Rewizyjnej.
7. Podj?cie uchwa??y w sprawie udzielenia absolutorium cz??onkom Komisji Rewizyjnej Zwi?zku z ich dzia??alno??ci za 2016 r.
8. Podj?cie uchwa??y o nadaniu Panu Olafowi Kacperskiemu tytu??u Cz??onka Honorowego Zwi?zku – na wniosek Zarz?du.
9. Podj?cie uchwa??y o wyborze nowego Zarz?du Zwi?zku.
10. Podj?cie uchwa??y o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej Zwi?zku.
11. Wolne wnioski.

 


<<< Wróć
Dodano: 17 Maj 2017
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION