Prezentacja kampanii "Kartonove - ekologiczne i stylowe" - agenda

 W pi?tek 13.10.2017 r. o godz. 14.00 w hotelu The Westin Warsaw odb?dzie si? prezentacja kampanii "Kartonowe- ekologiczne i stylowe". 

 

            Kartonowe – ekologiczne i stylowe

 

13 pa??dziernika 2017 r.

 

 

 

14:00 – 14:10 Otwarcie konferencji – Jacek Ku??mierczyk, Kanclerz PBKG, cz??onek zarz?du ECMA Polska

 

 

14:10 – 14:30 Kampania „Kartonowe – ekologiczne i stylowe”  - Raport i prezentacja kolejnych dzia??a?? – Dariusz Tworzyd??o

 

 

14:30 – 14:45 Akcje spo??eczno??ciowe – Adam Piechowicz specjalista PR

 

 

14:45 – 15:35 Panel dyskusyjny – Moderator Prof. Dr hab. Dariusz Ku??mina Prodziekan Wydzia??u Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Uczestnicy panelu :

prof. Izabella ??cka – „Jak rzuci?, gdy ju?? przesta??o si? kocha?? – ta k??opotliwa torba foliowa

Dr Maciej Soko??owski - "Krajowe i europejskie ramy regulacyjne w obszarze opakowa??: przegl?d rozwi?za?? prawnych"

Jacek Ku??mierczyk -  Kanclerz PBKG, cz??onek zarz?du ECMA Polska

Marek Roszak – sekretarz zarz?du ECMA Polska

 

 

15:35 – 15:50 Dzia??alno??? rz?du w obszarze ochrony ??rodowiska i bezpiecze??stwa ??ywno??ci – Jaros??aw Pinkas Sekretarz Stanu w KPRM, Pe??nomocnik rz?du ds. organizacji struktur w zakresie bezpiecze??stwa ??ywno??ci

 

 

15:50 - 16:00 Zamkni?cie konferencji – Jacek Ku??mierczyk, Marek Roszak, Dariusz Ku??mina

 


<<< Wróć
Dodano: 10 Październik 2017
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132892
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION