Jubileusz 25-lecia wsp????pracy firmy PC Print z firm? Leonhard Kurz

25 lat razem…
 
Wiod?cy dostawca materia??ów do uszlachetniania dla przemys??u poligraficznego obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia wspó??pracy z firm? Leonhard Kurz.
 

Historia firmy PC Print to historia sukcesu polskiej przedsi?biorczo??ci oraz techniki kreatywnego rozwi?zywania problemów w czasach kiedy rozwój poligrafii w du??ym stopniu by?? utrudniony przez ograniczony dost?p do najnowszych technologii.

 

Pocz?tkowo firma zatrudniaj?ca kilka osób z biegiem lat sta??a si? liderem na rynku w dziedzinie szeroko poj?tej technologii dekoracji foli?.

Od samego pocz?tku PC Print postawi?? na rozwój organiczny w oparciu o Managerów Produktów i In??ynierów Serwisu.

Filozofi? firmy sta??o si? wspieranie firm poprzez doradztwo, dobór odpowiedniej technologii, wybór narz?dzi i materia??ów w celu uzyskania niepowtarzalnego efektu dekoracji.

 

Obecnie dzi?ki bogatemu produktowemu portfolio PC Print oferuje wiele metod uszlachetniania produktów, jak równie?? koncepcji wzmocnienia wizerunku marki daj?c mo??liwo??? wyboru najciekawszej, a jednocze??nie najbardziej ekonomicznej.

 

25- lecie wspó??pracy jak ka??dy jubileusz jest czasem podsumowania dotychczasowych osi?gni?? i wyznaczania kolejnych celów. Ocena dotychczasowych przedsi?wzi?? jest dowodem na to, ??e firma PC Print osi?gn???a zamierzone cele. Stabilna pozycja na rynku to owoc konsekwentnie realizowanej strategii natomiast tytu?? lidera zobowi?zuje do sta??ego wprowadzania coraz to bardziej innowacyjnych rozwi?za?? w dekoracji, które dotrzymaj? kroku stale rosn?cym potrzebom klientów.

Okazj? do ??wi?towania sukcesów firmy b?d? organizowane przez ca??y 2018 rok ro??nego rodzaju wydarzenia, eventy, seminaria oraz konferencje.

Ju?? podczas kwietniowych targów Packaging Innovations 2018 firma jako wspó??organizator konferencji Label Innovations zaprezentuje najnowsze rozwi?zania skierowane na rynek etykiet i opakowa??.

B?dziemy równie?? obecni podczas konferencji
Packaging [R]evolution.
Ka??dego dnia targowego b?d? równie?? prowadzone przez ekspertów PC Print prezentacje oraz szkolenia.

Szczegó??y dotycz?ce wydarze?? zamieszczane b?d? na stronie internetowej www.pcprint.pl.

 
 
 

<<< Wróć
Dodano: 22 Marzec 2018
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION